Pomoc żywnościowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, że od 1 sierpnia 2019 r. rozpoczyna się ponowne kwalifikowanie osób do przyznania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


           Pomoc w ramach PO PŻ będzie kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

W związku z powyższym wszystkie osoby, które spełniają wymogi formalne i prawne warunkujące przyznanie pomocy w ramach Programu proszone są o kontakt z tut. GOPS od pon. do pt. w godz. od 700 do 1500

Wszelkie informacje na temat PO PŻ oraz dokumenty z nim związane, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wejdź