Wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków – od 1 listopada 2019 r.

Poniżej przedstawiamy wysokość zasiłków oraz poszczególnych dodatków do zasiłku rodzinnego.

Rodzaj zasiłku, dodatku do zasiłku rodzinnego Wysokość
Zasiłek rodzinny 95,00 zł (na dziecko do ukończenia 5 roku życia)
124,00 zł ( na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia)
135,00 zł ( na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia)
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 1000,00 zł (jednorazowo)
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł miesięcznie
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł miesięcznie na dziecko (nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci)
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł na dziecko (jednorazowo)
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej
Świadczenie rodzicielskie 1000,00 zł miesięcznie
Zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł miesięcznie
215,84 zł miesięcznie (od listopada 2019 r.)