Punkt Konsultacyjny

Informujemy, że w okresie objętym stanem epidemicznym Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach udzielał będzie wsparcia osobom i rodzinom tylko za pośrednictwem systemów teleinformatycznych pod nr. telefonu:

515 098 568.

W związku z rekomendacją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, rozszerza się działalność Punktu w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób i rodzin będących w kryzysie psychicznym w związku z panującą pandemią, w szczególności dla osób objętych kwarantanną , samotnych, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych wymagających wsparcia. Poradnictwo to odbywać się będzie w formie porad i sesji psychoterapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych .

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 dostępnych na oficjalnych stronach:
1. https://www.gov.pl/web/koronawirus
2. https://gis.gov.pl/