Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2407 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.);
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – świadczenia wychowawcze


Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+:

 • matka albo ojciec, ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca),
 • opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego),
 • opiekun prawny dziecka,
 • dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej )

musi złożyć wniosek, który przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.
W przypadku nowo narodzonego dziecka czas na złożenie wniosku wynosi 3 miesiące liczonego od dnia urodzenia dziecka. Jest to szczególna sytuacja, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka.


Sposób załatwiania i miejsce złożenia dokumentów

Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej

 • w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach – Brzyska 11 a  w następujących godzinach: poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 15.00.

Elektronicznie za pomocą

– portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Empatia (empatia.mrpips.gov.pl),

ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji  publicznej (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ESP),

– bankowości elektronicznej,

Pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Brzyska 11 a, 38 – 212 Brzyska


Wniosek

Wniosek dostępny TUTAJ


Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
  2) ojciec dziecka jest nieznany;
  3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.


Informacje dodatkowe

Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.


Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.


Pytania

W razie jakichkolwiek wątpliwości wszelkich informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

 • mgr Małgorzata Szarek
 • mgr Wojciech Kolbusz