Podstawa prawna


Osoby uprawnione do świadczenia

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun prawny dziecka
 • opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.


Termin i sposób złożenia wniosku

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” przyjmowane są od dnia:

 • 1 lipca przez internet za pośrednictwem:
  Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
  bankowości elektronicznej,
  portal PUE ZUS.
 • 1 sierpnia:
  osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach – Brzyska 11 a, od pon. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00
  pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Brzyska 11 a, 38-212 Brzyska

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.