Zarządzeniem Wójta Gminy Brzyska Nr  24/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Brzyska. 

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oparte jest na zasadach wzajemnej współpracy i współdziałania przedstawicieli instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy takich jak:

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • Policja,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ochrona zdrowia,
 • Oświata,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Sąd, Kuratorska Służba Sądowa.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gminy Brzyska wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

 1. Ewelina Reczek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach – Przewodnicząca Zespołu;
 2. Stanisław Bułat – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzyskach – Zastępca przewodniczącego;
 3. Krzysztof Żychowski – Posterunek Policji w Kołaczycach;
 4. Janina Nowak – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach;
 5. Maria Mikoś – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wróblowej;
 6. Dorota Rak – Zespół Szkół Społecznych, Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” w Lipnicy Dolnej;
 7. Magdalena Maculak – Publiczne Gimnazjum w Brzyskach;
 8. Katarzyna Ptaszek, Justyna Stasiak – Hawra Zespół Szkolno – Przedszkolny w Błażkowej;
 9. Małgorzata Wałczyk – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach;
 10. Agnieszka Błażejowska – Sąd Rejonowy w Jaśle, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.