Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach działa
w oparciu o następujące akty prawne:

 1.  Uchwała Nr XXXVII/246/13 Rady Gminy Brzyska z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 2. Uchwała Nr XXXVII/247/13 Rady Gminy Brzyska z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy objętej dofinansowaniem w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 3. Uchwała Nr V/44/15 Rady Gminy Brzyska z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brzyska na lata 2015-2020”
 4. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brzska na lata 2015-2020
 5. Uchwała nr VII/58/15 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach
 6. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach przyjęty Uchwałą nr VII/58/15 Rady Gminy Brzyska z dnia 28 października 2015 r.
 7. Uchwała Nr XI/89/16 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach
 8. Uchwała Nr XXII/164/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn.: „Integracja społeczna w gminie Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 9. Uchwała Nr XXIX/202/17 Rady Gminy Brzyska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 10. Uchwała Nr XXXI/227/18 Rady Gminy Brzyska z dnia 28 marca 2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Brzyska na lata 2018-2020”
 11. Gminny Program Wspierania Rodzin dla Gminy Brzyska na lata 2018 – 2020
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej
 13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – wydawanie zaświadczeń
 14. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – skargi i wnioski
 15. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – informacja publiczna
 16. Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach 
 17. Diagnoza Profilaktyczna dla Gminy Brzyska 2019.
 18. Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 16.03.2020 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy:

 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
  i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy,a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są  zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich sytuacji życiowej.