Z A Ś W I A D C Z E N I A
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

W GMINIE BRZYSKA wniosek można złożyć:

  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach (w chwili obecnej w Punkcie Obsługi Klienta),
  • za pośrednictwem poczty,
  • za pośrednictwem platformy ePuap.

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, który dostępny jest w zakładce „do pobrania„.

Realizacją wydawania zaświadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach zajmują się:

  • mgr Wojciech Kolbusz,
  • mgr Małgorzata Szarek.

Szczegółowe informacje nt. Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie http://czystepowietrze.gov.pl

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).