POMOC SPOŁECZNA

 1. Wniosek o przyznanie pomocy. 
 2. Wniosek o przyznanie pomocy w formie opłacania dożywiania. 
 3. Oświadczenie złożone na wniosek strony.
 4. Zaświadczenie o wynagrodzeniu. 
 5. Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

CZYSTE POWIETRZE

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia – czyste powietrze.
 2. Dodatkowy formularz (kolejni członkowie gospodarstwa domowego – czyste powietrze
 3. Klauzula RODO. 

KSIĘGOWOŚĆ

 1. Upoważnienie do pobierania zasiłku. 
 2. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Wniosek o zmianę nr konta bankowego.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 1. Wniosek o pobieraniu świadczeń.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Wniosek o zmianę nr konta bankowego. 

ZASIŁEK RODZINNY

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków.
  Załączniki, które w zależności od sytuacji rodziny należny złożyć przy okazji składania wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego.
  a) Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.
  b) Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
  c) Oświadczenie_wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach. 
  d) Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy  bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do świadczenia wychowawczego. 
  e) Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. 
  f) Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
  a) Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. 


ŚWIADCZENIE „Za Życiem”

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – program „Za Życiem„

BECIKOWE

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – becikowe –
  a) Wzór zaświadczenia – becikowe. 


SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
  a) Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego.


ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  500 +

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus.
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus.

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300 +

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start.
 2. Załącznik_do_wniosku_Dobry Start 300 +.

KARTA DUŻEJ RODZINY

 1. Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu.
  a) Oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauczania w szkole lub w szkole wyższej.
  b) Oświadczenie_o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym.
  c) Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.
  d) Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej.


Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Zarówno ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jak i ustawa o świadczeniach rodzinnych podlega koordynacji świadczeń. Zgodnie z zasadą zakazu kumulacji świadczeń, wnioskodawca nie może jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich.

 1. Oświadczenie nr 1 dot. ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń.
 2. Oświadczenie nr 2 dot. miesięcznej wysokości dochodu.
 3. Oświadczenie nr 3 dot. ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby pełnoletniej.
 4. Oświadczenie nr 4 dot. podlegania KRUS.
 5. Oświadczenie nr 5 dot. zaprzestania prowadzenia gospodarstwa.
 6. Pełnomocnictwo nr 6 do doręczeń.
 7. Pełnomocnictwo nr 7 do prowadzenia sprawy.
 8. Oświadczenie nr 8 ogólne.
 9. Wniosek nr 9 dot. przekazania świadczeń na rachunek bankowy.
 10. Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Holandii.
 11. Oświadczenie o pobieraniu świadczeń w Wielkiej Brytanii.