POMOC SPOŁECZNA

 1.  WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
 2. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE OPŁACANIA DOŻYWIANIA
 3. OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE NA WNIOSEK STRONY
 4. ZAŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU
 5. WNIOSEK O ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYO DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY
 5. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIK)
 6. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
 7.  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 8. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO
 9. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
 10. WNIOSEK DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 11. WNIOSEK O POBIERANIU ŚWIADCZEŃ
 12. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
 13. WZÓR ZAŚWIADCZENIA – BECIKOWE

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  500 +

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO „500+”
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300 +

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” 300 +
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START” 300 +

KOORDYNACJA 

Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Zarówno ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jak i ustawa o świadczeniach rodzinnych podlega koordynacji świadczeń. Zgodnie z zasadą zakazu kumulacji świadczeń, wnioskodawca nie może jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich.

 1. Oświadczenie nr 1 dot. ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń
 2. Oświadczenie nr 2 dot. miesięcznej wysokości dochodu
 3. Oświadczenie nr 3 dot. ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby pełnoletniej
 4. Oświadczenie nr 4 dot. podlegania KRUS
 5. Oświadczenie nr 5 dot. zaprzestania prowadzenia gospodarstwa
 6. Pełnomocnictwo nr 6 do doręczeń
 7. Pełnomocnictwo nr 7 do prowadzenia sprawy
 8. Oświadczenie nr 8 ogólne
 9. Wniosek nr 9 dot. przekazania świadczeń na rachunek bankowy
 10. Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Holandii
 11. Oświadczenie o pobieraniu świadczeń w Wielkiej Brytanii

KSIĘGOWOŚĆ

 1. UPOWAŻNIENIE DO POBIERANIA ZASIŁKU
 2. ZGŁOSZENIE CZŁONKA RODZINY DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
 3. WNIOSEK O ZMIANĘ NR KONTA BANKOWEGO 
 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
 5. ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH – dodatek mieszkaniowy

ASYSTENCI RODZINY

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU