Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka – Becikowe w wysokości 1000,00 zł przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Może być również wypłacone opiekunowi faktycznemu, jeśli wcześniej nie zostało przyznane osobie z pierwszej wymienionej grupy uprawnionych. W przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko do ukończenia pierwszego roku życia.

Ważne!

Obowiązuje kryterium dochodowe – 1922,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Obecnie obowiązuje dochód z roku poprzedzającego wszystkich dorosłych członków rodzinny.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kobieta, która ubiega się o wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zobowiązana jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza, że pozostawała pod jego opieką od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pamiętaj! Pierwsze badanie, które jest wymagane do becikowego powinno być przeprowadzone przed upływem 10 tygodnia ciąży, a następne muszą być robione w każdym kolejnym trymestrze.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
  • akt urodzenia,
  • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety (matki dziecka) pod opieką lekarza lub położnej,
  • numer rachunku bankowego na który należy przelać świadczenie.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

Wnioski

Druki do pobrania – pobierz